Rahvusvahelised standardid

WADA koodeksil põhinev maailma dopinguvastane programm hõlmab elemente, mis on vajalikud selleks, et tagada rahvusvaheliste ja riiklike dopinguvastaste programmide optimaalne ühtsus ning neis parimate lahenduste rakendamine. Need põhielemendid on:

  1. tasand: koodeks
  2. tasand: rahvusvahelised standardid
  3. tasand: suunised ja parimate lahenduste mudelid.

Rahvusvahelised standardid dopinguvastase programmi erinevate tehniliste ja talitluslike valdkondade jaoks on töötatud ja töötatakse välja koostöös koodeksi allakirjutajate ja valitsustega ning need kiidab heaks WADA.

Rahvusvaheliste standardite eesmärk on ühtlustada dopinguvastaste programmide konkreetsete tehniliste ja talitluslike osade eest vastutavate dopinguvastaste organisatsioonide tegevust. Koodeksist kinnipidamiseks on kohustuslik järgida rahvusvahelisi standardeid.

 

Kehtivaid rahvusvahelisi standardeid on kuus: keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri (Prohibited List), testimis- ja uurimisstandard (ISTI), laborite standard (ISL), raviotstarbelise kasutamise erandid (ISTUE), eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse standard (ISPPPI) ning koodeksi allakirjutajate vastavuse standard (ISCCS). Koodeksi ja standardite ametlikku teksti hoiab WADA ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Kui tõlked on ingliskeelse tekstiga vastuolus, lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Alates 2021 jõustub lisaks WADA koodeksi uuele redaktsioonile ka lisaks kaks uut rahvusvahelist standardit – haridusstandard (ISE) ja tulemuste haldamise standard (ISRM).

 

WADA rahvusvahelised standardid:

UUS! Sportlaste dopinguvastaste õiguste akt 2020 (eestikeelne tõlge)

UUS! Rahvusvaheline koolitusstandard 2021 (eestikeelne tõlge)

UUS! Rahvusvaheline testimis- ja uurimisstandard 2020 (kehtiv alates märts 2020, eestikeelne tõlge)

Rahvusvaheline testimis- ja uurimisstandard 2019 (versioon alates 2019. aastast, eestikeelne tõlge)

Laborite rahvusvaheline standard, uuendatud 01.november 2019 (inglise keeles)

Raviotstarbelise kasutamise erandite rahvusvaheline standard, uuendatud jaanuar 2019

(eestikeelne tõlge, 2019)

Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvaheline standard (jaanuar 2015, eesti keeles)