Treeneritele

WADA koodeksi alusel kohustuvad rahvuslikud spordialaliidud, kui rahvusvaheliste spordialaliitude liikmed, järgima WADA reegleid ja juhiseid, sh viima läbi koolitustegevust sportlastele, treeneritele ja tugipersonalile.

 

Antidopinguteemalise koolitustegevuse eesmärgiks on hoida ära keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt.

 

Treeneritele ja tugipersonalile tuleks korraldada suunatud koolitusi, mis võimaldab neile nende tegevusvaldkonnaga seonduvat antidopingu ja spordieetika alast infot anda.

 

Eesti Antidopingu koolitustegevused on suunatud osalejate teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ennetustööle. Koolitusteemadeks on aus mäng, dopingu olemus, dopinguvastaste reeglite rikkumised, WADA keelatud nimekirja kuuluvad ained ja võtted, eriloa TUE tingimused ja kord, dopingu kasutamise tagajärjed tervisele, sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused, dopingukontrolli läbiviimine, samuti ka uue, 2021. aastal kehtima hakkava maailma antidopingu koodeksi tutvustamine.

 

Treeneritele mõeldes pöörame koolitustel suuremat tähelepanu sportlase ja tema tugipersonali õigustele ning kohustustele (nt treeneri eetikakoodeks) ja sportlase hoiakute kujundamisele. Võimalik on arutada erinevate juhtumite üle, mis treeneri töös võivad esineda.

 

Koolitused on interaktiivsed, kus osalejad saavad vabalt arvamust avaldada. Koolituspaketid on 2 ja 4 akadeemilist tundi (vt pakettide teemad allpool). Erisoove arvestades saab koolitusi kavandada ka läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja ka spordialast.

 

Tutvu treeneritele suunatud antidopingualaste koolituste 2- ja 4-tunniste õppekavadega  SIIN.

 

Lisainfo: kerstin.kotkas@antidoping.ee