Koolitus

Antidopingukoolitus noorsportlastele

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA koolitustegevused on suunatud spordis osalevate ja spordiga seotud inimeste teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ausa spordi, sh dopinguvastasele  ennetustööle.

 

WADA dopinguvastase koodeksi alusel kohustuvad rahvuslikud spordialaliidud, kui rahvusvaheliste spordialaliitude liikmed, järgima WADA reegleid ja juhiseid, sh viima läbi koolitustegevust sportlastele, treeneritele ja tugipersonalile. Treeneritele ja tugipersonalile tuleb tagada suunatud koolituste korraldamine, mis võimaldab neile tegevusvaldkonnaga seonduvat antidopingu ja spordieetika alast infot edastada, seda järjepidevalt.

 

Antidopingu teemalise koolitustegevuse eesmärgiks on hoida ära keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt.

Alates 2020. aastast on uuteks koolitusteemadeks ka väärkohtlemine ja vägivald spordis ning spordieetika ja spordikorruptsiooni, sh kokkuleppemängude vastane võitlus.

 

Koolitusi korraldame erinevatele sihtrühmadele vastavalt koostöökokkulepetele ja vajadusele. Lisaks noor- ja tippsportlastele, treeneritele ja taustajõududele ning harrastussportlastele korraldame külalisloenguid nii üldharidus- kui ülikoolides. Koolituste planeerimisel teeme koostööd erinevate spordi- ja haridusorganisatsioonide ning asutustega. Pakume loenguid ja koolitusi ka arstidele, meditsiinipersonalile ja teistele huvigruppidele, kes on kas otseselt või kaudselt spordi ja terviseteemadega seotud.

 

Koolituste täpsemast sisust annavad teemade kaupa ülevaate õppekavad, mille leiate, klikkides paremal pool asuvale rippmenüüle. Üldjuhul on meie koolituste mahuks kas 2 või 4 akadeemilist tundi. Erisoove arvestades saab koolitusi kavandada ka läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja spordialast.

 

Koolitused viime läbi interaktiivsel moel – lisaks loengule saavad kõik osalejad vabalt kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Koolituse teemad, maht ja kestus selgub läbirääkimiste käigus ja sõltub konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva koolitusega või on tegu näiteks spordilaagri või muu seminari osaga) ja spordialast. Võimalik on arutada erinevate juhtumite ning kaasuste üle, mis võivad treeneritöös ja spordis üleüldiselt ette tulla.

 

Koolitusi viivad läbi EADSE töötajad ja tellitud erialaspetsialistid, aeg-ajalt kasutatakse ka vabatahtlike abi, kes on selleks vastava õppe läbinud ning omavad selleks vajalikku pädevust.


Koolituste hind

Antidopingualased koolitused on  üldjuhul tasuta, erandkorras võib olla vajalik transpordikulude katmine tellija poolt. Väärkohtlemise, spordieetika ja spordikorruptsiooni teemalised loengud võivad tellitud koolitajate jm (renditava auditoorium vm) tõttu olla tasulised ja hind sõltub nii koolitajast kui koolituse toimumiskohast.

 

Koolituste tellimiseks ja lisainfo saamiseks palume ühendust võtta  info@antidoping.ee