Haridustegevuste kokkuvõte 2014

parnuAlates märtsist asus Eesti Antidopingus tööle koolituse ja hariduse projektijuht Elina Kivinukk. Alates aprillist algas regulaarne koolituste elluviimine.

 

2014. aasta oli haridustegevuste mõttes prooviperiood. Püüti tulla vastu kõigile koolituskutsetele, et tutvuda eri sihtgruppide vajadustega ning hoiakutega. Nii sattus koolitusi kuulama erinevaid osalejaid, kooliõpilastest magistriõppe teaduseetika huvilisteni, harrastussportlastest kehalise kasvatuse õpetajateni.

 

Sihtgrupid arvudes

Kokku osales Eesti Antidopingu haridustegevustes ligikaudu 2200 inimest. Pooled neist olid eri taseme kooliõpilased (eelkoolist gümnaasiumini), sh 212 spordisuuna õpilast. Teise suurema rühma, 365 inimest, moodustasid spordiametnikud. Koolitustel osales ligikaudu 180 sportlast, neist 65 noorsportlast, lisaks 100 treenerit.

Koolitusi on tellinud 11 alaliitu (kokku on Eestis alaliite 63). Siinjuures tuleb märkida, et mitmed alaliidud on tellinud koolitusi kas ainult sportlastele või ainult treeneritele ja nii ei saa lugeda seda piisavaks. Reeglina on ka osalejate arv olnud planeeritust väiksem.

Lisaks on läbi viidud loenguid teaduseetika õppeaine raames, samuti haritud spordiajakirjanikke ja arste.

 

Koostöö koolidega

Kevadel tegi Spordimeditsiini klaster SportEST Eesti Antidopingule ettepaneku viia läbi terviseteemalisi loenguid koolides. Kooliloengute eesmärgiks oli pakkuda Eesti koolide õpilastele mitmekülgset antidopingualast infot ja panna neid mõtlema tervisliku ja dopinguvaba spordi teemadel. Nii viidi kevadperioodil läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti. Kuna koolide huvi tundide vastu oli suur ja kooliõpilased võtsid tunnid hästi vastu, on külalistunde plaanis läbi viia edaspidigi. Vt lähemalt.

 

Uue koodeksi tutvustamine

Silmapaistev osa haridustööst on olnud uue dopinguvastase koodeksi tutvustamine, mis hakkas kehtima 2015. aastast. Sellega seoses tehti ettekandeid maakondlikel infopäevadel, mida viidi läbi koostöös Spordikoolituse ja -Teabe sihtasutusega, kus osalesid spordiametnikud ja spordiorganisatsioonide esindajad ühe või mitme maakonna piires. Toimusid kolm nö avatud koolitust sportlastele, Tallinnas ja Tartus. Kuna see mõte võeti hästi vastu, on plaanis avatud koolitusi teha edaspidigi, sh suunata eraldi osad sportlastele ja treeneritele. Uut koodeksit tutvustati ka Eesti Spordikongressil ning välja anti infomaterjal, mis võttis kokku peamised muudatused.

 

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelises plaanis on osaletud Euroopa Nõukogu juures tegutseva rahvusvahelise antidopingu hariduse ja ennetuse ekspertrühma töös.

Rahastust on saanud kaks rahvusvahelist projekti, mis viiakse ellu 2015. aastal. Unesco antidopinguprogrammi rahastusel viiakse koostöös Menu Content Agency’ga ellu projekt, kus töötatakse välja e-õppeprogramm harrastussportlastele.

Teine rahvusvaheline projekt on „Doping prevention through peer learning among youth – prePLAY“. Sloveenia dopinguvastase organisatsiooni initsiatiivil esitati projekt Euroopa Liidu noorteprogrammi „Erasmus+“. Osalevad riigid on Sloveenia, Läti, Malta, Horvaatia, Saksamaa ja Eesti. Projekti ideeks on leida igast riigist umbes 10 antidopingu saadikut (ambassadors), kes koolitatakse välja, et antidopingutegevusi läbi viia oma riikides.

 

Infotegevused

Lisaks on tehtud järjepidevalt infotegevusi. Spordialaliitudele on saadetud infokirju olulisemate uudistega (nt muudatustest keelatud ainete nimekirjas, ravimite andmebaasi käivitamisest jne). Lisaks on tehtud nii otse- kui masspostitusi seoses üleskutsetega tellida alaliitudesse koolitusi.

Infotegevuseks võib pidada ka kodulehe uuendamist, samuti on järjepidevalt külastatud erinevate Eesti spordialaliitude kodulehti ja tehtud soovitusi, kuidas paremini infot oma kodulehel esitada, vt siit.

 

Suunad 2015. aastal

2015. aastal on plaanis alaliitudele teha suunatumaid ettekirjutusi ja koolituspakkumisi. Jätkuvalt on probleemiks, et isegi kui alaliit koolitusi tellib, on sageli osalejaid oodatust palju vähem. Plaanis on välja töötada koolitused, mis on suunatud ennetustööle, et kujundada osalejates dopinguvastaseid hoiakuid.

Suure osa 2015. aasta haridustööst võtavad ilmselt rahvusvahelised projektid. Kindlasti on uuel aastal plaanis korraldada antidopinguteemalisi väljapanekuid võistlustel, et nii sportlasi kui ka spordipublikut puhta spordi teemadel harida.