Keelatud ainete nimekiri 2019

 

Maailma Antidopingu Agentuur avaldas 28. septembril uue keelatud ainete nimekirja, mis hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2019.

 

Siinkohal on toodud nii eesti- kui ingliskeelsed versioonid, eestikeelne nimekiri on siin eraldi lehel.

 

2019. aasta keelatud ainete nimekirjas dramaatilisi uuendusi pole. Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal ja uus versioon hakkab kehtima 1. jaanuaril. Nimekiri avalikustatakse sügisel, et nii sportlastel kui ka nt arstidel oleks võimalik nimekirjaga tutvuda ning vajadusel ravi muuta. Nimekirja haldab WADA ning selle koostamisel konsulteeritakse üle 1700 eksperdiga eri riikidest.

 

Allpool on ingliskeelsed versioonid nii keelatud ainete nimekirjast, nimekirja muudatuste kokkuvõttest kui ka seireprogrammist.

 

 

Keelatud ainete nimekiri 2019 (PDF eesti keeles – lisatud 15. november 2018)

 

Monitooringuprogramm 2019 (PDF eesti keeles – lisatud 15. november 2018)

 

Muudatuste kokkuvõte 2019 (PDF eesti keeles – lisatud 15. november 2018)

 

Keelatud ainete nimekiri 2019 (PDF inglise keeles)

 

Monitooringuprogramm_2019_(PDF inglise keeles)

 

Muudatuste kokkuvõte (PDF inglise keeles)

 

Loe WADA pressiteadet uue nimekirja kohta

EAD otsib eestvedajat

Eesti Antidoping (EAD) seisab Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse koostöösse. Lähiaastate perspektiivis on sihtasutusel plaanis tegelda kokkuleppemängude vastase võitluse ja teiste spordi terviklikkuse teemadega, sh vägivalla ja korruptsioonivastane võitlus spordis, spordieetika küsimused, hea juhtimistava jm.

 

Sellega seoses otsib sihtasutus

 

JUHATUSE LIIGET (TEGEVJUHTI)

 

Tööülesanded:

– dopinguvastase ja kokkuleppemängude vastase võitluse ning teiste spordi terviklikkust puudutavate tegevuste koordineerimine Eestis lähtudes rahvusvahelistest kokkulepetest ja standarditest;

– sihtasutuse tegevuse strateegiline planeerimine ja organisatsiooni igapäevase töö juhtimine;

– sihtasutuse finantsjuhtimine, eelarve planeerimine ja personalitöö;

– osalemine poliitikate kujundamisel ning koostöö Eesti spordiorganisatsioonidega;

– sihtasutuse esindamine valdkonna rahvusvahelises tegevuses ja meedias.

 

 

Edukaks toimetulekuks on vajalik:

– kõrgharidus;

– organisatsiooni juhtimise kogemus või töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel, kasuks tuleb koostöökogemus juriidilise või meditsiinilise valdkonnaga;

– hea spordivaldkonna tundmine;

– rahvusvahelise töö kogemus;

– teadmised organisatsiooni analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest;

– eesti ja inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;

– ausus;

 

Vastavalt sihtasutuse põhikirjale sõlmitakse juhatuse liikme leping kolmeks aastaks.

 

Ametikoht pakub:

– ainulaadse võimaluse kujundada Eesti spordivaldkonda;

– väljakutseid ja vaheldusrikkust;

– head eneseteostusvõimalust.

 

Kandideerijalt oodatakse CV-d ning motivatsioonikirja koos palgasooviga e-posti aadressile konkurss@antidoping.ee hiljemalt esmaspäeval 26.11.2018.

 

Vaata sama infot PDF-na

Linke seoses WADA eestseisuse kohtumisega 20.09.2018

Seoses saabuva WADA eestseisuse (Executive Committee) kohtumisega, kus tuleb arutlusele Venemaa staatuse ennistamine, on tekkinud antidopingu ringkonnas suuremat sorti arutelu. Allpool on toodud mõned sammud kogu protsessis koos asjakohaste linkidega.

 

  1. Venemaa on kuulutatud WADA nõuetele mittevastavaks alates 2015. aasta novembrist.
  2. Staatuse ennistamiseks töötati välja põhjalik ajakava (roadmap to compliance), mis kajastab olulisemaid samme, et taastada usaldusväärne antidopingu programm Venemaal.
  3. WADA eestseisuse koosolekul 20. septembril 2018 pidi Venemaa küsimus tulema taas päevakorda, vastav WADA komitee (edaspidi CRC ehk Compliance Review Committee) tegi põhjaliku ülevaate olukorrast ning tegi ettepaneku WADA-le Venemaa staatust mitte ennistada, sest täitmata on ajakava kaks olulist sammu: McLareni raporti tulemuste avalik tunnistamine ning ligipääs Moskva labori proovidele ja analüüsi tulemustele. Küsimust arutati Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu antidopingu huvirühma CAHAMA tasandil, töötati välja ühised seisukohad, ning uurinud üksikasju, toetati CRC ettepanekut.
  4. 14. septembril 2018 ilmus WADA pressiteade, et CRC on oma seisukohta muutnud ning teeb WADA juhtivorganile ettepaneku Venemaa staatuse ennistamiseks.
  5. Ilmselt oli see info mitteametlikes kanalites juba levinud, sest Suurbritannia sportlased tegid 13. septembril ühisavalduse, vt lisaks ka hashtag #NoUturnWADA
  6. 15. septembril 2018 avalikustas WADA asjassepuutuva kirjavahetuse Venemaa spordiministri ja WADA presidendi vahel
  7. 16. septembril taandas Beckie Scott oma liikmelisuse CRC-st, vt kajastavat uudist.
  8. 17. septembril 2018 avaldas antidopingu agentuuride katusorganisatsioon iNADO pressiteate kritiseerides nii tehtavat otsuse sisu kui ka protsessi, et erinevaid osapooli pole piisavalt kaasatud.
  9. Ühisavaldus juhtivatelt antidopingu agentuuridelt ilmus 18. septembril nõudes otsuse edasilükkamist.

Ülevaatliku artikli leiab ka portaalist Sports Integrity Initiative.

Kutsu meid külalistundi andma!

Spordinädalat peetakse ühe nädala jooksul septembris üle Euroopa ning see väärtustab liikumist, tervist ja sporti.

 

Spordinädalal on võimalik korraldada külalistunde põneval spordiga seotud teemal – aus sport, dopingu ohud ja puhta spordi võimalikkus.

 

Tunnid sobivad alates 7. klassist gümnaasiumini, õpilastele antakse praktilisi, kaasavaid ja lõbusaid ülesandeid, et pakkuda mitmekülgset antidopingualast infot ning panna neid mõtlema tervisliku ja dopinguvaba spordi teemadel.

 

Läbiviijad on Eesti Antidopingu puhta spordi saadikud, kes on noored endised sportlased ning kes on tundide läbiviimiseks saanud spetsiaalse koolituse.

 

Sel aastal toimub spordinädal 23.-30. septembril, aga tundideks leiame soovi korral ka teisi aegu.

 

 

Vaata rohkem spordinädala kohta

 

 

Koodeks 2021

Kohe lõppemas teine konsultatsioonietapp!

 

Teises etapis (kommentaarid oodatud 13. septembrini) avaldati koodeksi 2021 teine versioon ning redaktsioonikomisjon esitas omapoolsed selgitused. Vt sellekohast WADA lehte.

 

Eesti Antidopingul oli võimalus konsultatsioonis kaasa rääkida, viies läbi katusorganisatsiooni iNADO webinari (vt selle ülevaatlikke slaide) ning aidates kaasa Euroopa Nõukogu antidopingu haridusekspertide töörühma ühisarvamuse koostamisele (vt slaide).

 

Lisaks koodeksile oodatakse kommentaare ka tervele hulgale standarditele. EAD annab oma ettepanekud loodavale haridusstandardile Euroopa Nõukogu antidopingu haridusekspertide töörühma seisukoha kaudu, teistele standarditele pole hetkel plaanis kommentaare anda. Küll aga võib oma huvist veel Eesti Antidopingule teada anda elina.kivinukk@antidoping.ee

 

Kommentaarid koodeksi teisele versioonile

 

Fundamental rationale for the World Anti-Doping Code The description of Health should be elaborated (addressing also recreatioanl athletes within the scope of the Code)

It is suggested to change the following wording „To fight doping“ into more positive (e.g striving for)

 

Article 2.10.3 Although EADA supports the efforts to explain the principle and the proof of prohibited association better, it still remains unclear, how should it work in practice.

 

Article 5.6 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft

 

Article 10.2 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft 10.2.1

 

Article 10.5.1.3 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft

 

Article 14.3 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft 14.3.6. that when the athlete is a Minor or Recreational Athlete, the public reporting should be proportionate. However, it is not clear for which reasons the second sentence of the article does not apply for the recreational athletes

 

How should WADA’s performance be monitored and enforced? In fact, WADA is not a Code Signatory and its structure, jurisdiction and mandate are not compatible with those of a Code Signatory.  

 

EADA agrees that WADA’s own code compliance is of great importance and all measures should be taken asap to restore the WADA’s strong position within the sports community.

 

Other suggestions Article 1 – Definition of Doping – it should include also ADRV 2.11

 

Comment 104 – EADA agrees that cocaine cases should be handled on the same principle as cannabinoids if involved Minors, Recreational athletes and not related to sport performance

 

Definition of Testing Pool (from International Standard of Education) still to be specified (or could be replaced by Education Pool)

 

Maailma antidopingu koodeks on raamiks kogu puhast sporti kaitsvale süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni kaudu on seda tunnustanud enam kui 170 riiki. Eesti valitsus on juunis 2003. aastal allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) põhimõtteid ning kohustub järgima WADA koodeksit.

 

Koodeks jõustus esimest korda 2004. aasta juulis. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009. Teine muudatuste kogum jõustus 1. jaanuaril 2015.
Dopinguvastastel organisatsioonidel on taas käes aeg koodeksile kriitiliselt otsa vaadata ning hinnata, millised osad toimivad, millised võiks olla tõhusamad. WADA on alustanud koodeksi konsultatsiooniga, esimene etapp lõppeb 31. märtsil. WADA on teinud ettepaneku mitte avada kõiki koodeksi peatükke, vaid täiendada teatud osi koodeksist, ettepanekud on 2021 World Anti-Doping Code Review: Questions to Discuss and Consider.

 

——————————-

 

Esimene konsultatsioonietapp on lõppenud.

Allpool on toodud Eesti Antidopingu esialgsed kommentaarid, mis on saadud erinevatelt kohtumistelt ja allikatest – kommentaaride aluseks on võetud uut kehtima hakkavat andmekaitseregulatsiooni, Euroopa Liidu spordi töörühma dokumente, CAHAMA-grupis arutatut ning Euroopa Nõukogu antidopingu haridusekspertide rühma mõtteid. Nagu ka uue rahvusvahelise standardi konsultatsioonis, on EAD kommentaarid inglise keeles, et neid otse WADA-le edastada.

 

Vaata lõplikult esitatud kommentaare, suur tänu kõigile kaasamõtlejatele.

Allpool on versioon EAD kommentaaridest esimesele koodeksi versioonile, seejuures on tagantjärele lisatud kommentaar, kas EAD jääb oma seisukoha juurde või on see muudatus arvesse võetud.

WADA kommentaarid koodeksi peatükkidele/teemadele EAD kommentaar
Article 2 – Fraudulent Conduct

Fraudulent Conduct Which Does Not Involve “Doping Control”. Address the problem of Athletes or Athlete Support Personnel lying or submitting fraudulent documents during an investigation or during the results management process. Perhaps this could be addressed in the definition of Tampering.

OK.

EADA fully supports the updating the definition of Tampering, involving the Fraudulent Conduct.

Article 2 – other suggestion STILL REMAINS

EADA suggests to review the article 2.10 prohibited association and make it more efficient or explain better, why is this a valid anti-doping rule violation.

Article 5 – Whereabouts Information from Lower Level Athletes

Clarification that Anti-Doping Organizations may require whereabouts information from lower level Athletes. (Article 5.6 and definition of Athlete).

OK

EADA fully supports the proposal. Furthermore, the definition of the Athlete should be elaborated and recreational-level athletes should be specified.

Also, the exception of the public disclosure Art 14.3.2 for the recreational-level athletes is only mentioned in the section of „definitions“. It could be noted also in the named Article, if reasonable.

Article 7 – Authority to Conduct Results Management

Authority to Conduct Results Management. Although the general principles of Results Management (Article 7) are well accepted, there is continuing debate involving which organizations have the right to conduct results management in different circumstances.

OK

EADA disagrees there is a „continuing debate“. EADA has had examples, where the Results Management authority has been „transferred“ to another organisation fluently, based on strong arguments. EADA would appreciate if WADA can elaborate the type of debate in this matter.

Article 10 – Contaminated Products

Contaminated Products and Food Contamination (meat). The possibility to reduce the otherwise applicable sanction when an Adverse Analytical Finding has resulted from a contaminated product (10.5.1.2) continues to be a major focus of litigation under the 2015 Code. In particular, CAS Panels have not been consistent in explaining the evidence, which an Athlete must bring forward in order to establish the cause of contamination.

OK

EADA agrees that if possible, the principles of sanctioning should be cleared. The process of standardisation in Europe could be followed to make the necessary changes (however, the standardisation process would take another 2-3 years)

Article 10 – No Significant Fault

Further Clarification of the Application of No Significant Fault. There have been some CAS Panels which have attempted to classify how the principle of No Significant Fault should be applied in different types of cases. We expect considerable debate about whether these classifications should be codified in a Code amendment or whether No Significant Fault should be left as a more general principle as is the case in the current Code.

OK

EADA supports reviewing and clearing the principles of No Significant Fault.

If applicable, attention should be paid to the issue of education – if it is favourable when the athlete has had no education (CAS A2/2011 Foggo v National Rugby League) or if it is adverse when the athlete had the education (case at IAAF or at BWF).

Article 10 – Minors

Areas Where Minors Bear the Burden of Proof to Reduce a Sanction. Concern has been expressed that minors should not have the burden to establish that their use of a non-Specified Substance was not intentional to avoid a 4-year period of ineligibility (Article 10.2.1). Similarly, there is concern that minors should not bear the burden of establishing the source of a Prohibited Substance in their urine in order to mitigate a sanction.

OK (see 10.5.1.3, new version)

EADA agrees that minors should not bear the burden of proof to reduce the sanction. However, there should be process in place, where all measures will be taken to find out, how the athlete got the access to the Prohibited Substances (also supplements).

Article 10 – Multiple Violations

Minor changes to the Multiple Violations article (Article 10.7) may be needed to address the situation where an Athlete commits another Anti-Doping Rule Violation while serving a period of ineligibility. Broadening the ability to consider prior unknown Anti-Doping Rule Violations might also be a good idea.

EADA asks to elaborate, what is meant by „Broadening the ability to consider prior unknown Anti-Doping Rule Violations might also be a good idea.“
Article 14 – Inconsistency within the Public Disclosure

There is an apparent inconsistency between Article 14.3.1 which says that an Anti-Doping Organization may publicly disclose the identity of an Athlete who has committed an Anti-Doping Rule Violation and Article 14.3.5 which says that no Anti-Doping Organization may comment on the specific facts of a pending case except in response to statements by the Athlete.

OK

EADA strongly suggests to review the principles of the public disclosure, taking into account the athlete’s level and age, size of a country and a sports community etc.

Also, the exception of the public disclosure Art 14.3.2 for the recreational-level athletes is only mentioned in the section of „definitions“. It could be noted also in the named Article, if reasonable.

Article 18 – Education EADA, knowing the draft of the International Standard on Education, strongly supports the idea that the whole WADC (code) has to serve as the basis for clean sport culture, so the prevention and education have to be more emphasised as earlier.

WADA could consider if Art 18.4 (Coordination and Cooperation) should be updated with the procedure of the annual statistical reports about the educational activities and target groups reached (as is stated for testing in Art 14.4)

Article 20 – Responsibility of Officials

Responsibility of Officials to be Bound by the Code. Roles and Responsibilities of the different Anti-Doping Organizations (Articles 20.1-20.4) should require that all officials agree to be bound by the provisions of the Code. Consider requiring better tracking of Athlete Support Personnel. Also, consider imposing duty on Anti-Doping Organizations to investigate a matter when requested to do so by WADA.

EADA fully supports the need for better tracking of Athlete Support Personnel and overall improvement in the investigation procedures.
Article 20 – other suggestion It is suggested to add to the roles and responsibilities the following of the good governance principles, such as accountability, transparency, democracy and participation (or involvement of significant target groups).
Compliance – WADA’s Own Code Compliance STILL REMAINS

EADA agrees that WADA’s own code compliance is of great importance and all measures should be taken asap to restore the WADA’s strong position within the sports community.

Compliance – Monitoring Compliance of Signatories’ Members

What precisely is expected of Signatories in terms of monitoring and enforcing Code compliance by their members/recognized bodies (in particular, clarification of the respective roles of IFs and NOCs/NPCs in monitoring and enforcing Code compliance by National Federations)?

EADA supports that International Federations should monitor and enforce code compliance by National Federations, especially in prevention and education.
Compliance – Good Governance Standards

Whether certain minimum good governance standards impacting anti-doping activities should be made a Code requirement for all Signatories.

(see the comment in „Other“) It is suggested to add to the roles and responsibilities (Art 20) the following of the good governance principles, such as accountability, transparency, democracy and participation (or involvement of significant target groups).
Compliance – Complicity

Whether individuals who are responsible for, or complicit in, non-compliance by a Signatory should be subject to sanction under the Code.

EADA proposes to look this idea together with revising the principle of Prohibited Association (Art 2.10)
Whistleblower Protection EADA fully support the objective of protecting whistleblowers against realiation and encourages any efforts in that direction.
Other suggestions 1) Part 1 – doping control should be rephrased into more general part, taking into account intelligence gathering, investigation and sanctioning.

STILL REMAINS

2) In Definitions it should be defined, what is meant by Testing Pool (not just RTP), as the term is widely used in the draft International Standard of Education.

Kulturist sai võistluskeelu

3. august 2018

 

Kulturist Ivo Parveotsale määrati dopingu tarvitamise eest nelja-aastane võistluskeeld

 

Ivo Parveotsa keelatud ainet sisaldav A-proov jõudis avalikkuse ette juba maikuus. Tänaseks on jõustunud Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi otsus määrata sportlasele nelja-aastane võistluskeeld alates 21. aprillist 2018.

 

21. aprillil andis Eesti karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis Ivo Parveots dopinguproovi, mis sisaldas klenbuterooli. Aine on nii võistluste ajal kui võistlusvälisel perioodil keelatud.

 

Sportlane tegi koostööd, selgitades, et tarvitas kahe nädala jooksul enne võistlusi toidulisandit, milles oli ilmselt keelatud aine.

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium leidis, et sportlane ei ole täitnud hoolsuskohustust. Sportlane peaks õigeaegselt kontrollima, et tarvitatav aine pole keelatud ainete nimekirjas. Kolleegium tuvastas, et sportlane on toime pannud maailma antidopingu koodeksi artikkel 2.1 sätestatud dopingureegli rikkumise – keelatud aine sisaldumine sportlase proovis. Koodeksi artikkel 10.2.1.1 alusel määrati Ivo Parveotsale nelja-aastane võistluskeeld, mille viimane päev on 20. aprill 2022. Kõik sportlase võistlustulemused alates 21. aprillist 2018 tuleb tühistada.

 

„Tegu on kahetsusväärse juhtumiga, mille suhtes sportlane oleks pidanud olema hoolsam,“ selgitas Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. „Hoiatame järjepidevalt sportlasi ja nende tugipersonali toidulisandite tarvitamise riskide eest. Tähelepanu tuleb pöörata, kust toidulisandid tellitakse, kes neid soovitab, kas toidulisandil on kvaliteedimärk ning kas toidulisandit saab ehk korraliku tavatoiduga asendada.“

 

„Plaanime sügisel korraldada vastavasisulisi koolitusi koostöös Eesti Antidopinguga,“ lisab Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu (EKFL) president Ergo Metsla. „Meie alaliit taunib keelatud ainete kasutamist nii sportlaste kui harrastajate hulgas. Dopingutestid EKFL poolt korraldatavatel võistlustel ning vajadusel ka võistlusvälisel perioodil jätkuvad ka tulevikus, et välistada ebaausat konkurentsi ning ohtu sportlaste tervisele,“ lubab Metsla.

 

Vt ka EAD materjali toidulisandite riskite kohta

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Eesti Antidoping
Juhatuse liige
Tel 5628 7762
elina.kivinukk@antidoping.ee

Mis on keelatud seotus?

Alates 2015. aasta algusest hakkas maailma dopinguvastases koodeksis kehtima uus dopinguvastane reegel – keelatud seotus (koodeksi artikkel 2.10). See tähendab, et sportlane ei tohi teha koostööd juhendajate, treenerite, arstide või muude isikutega, kellele on määratud võistluskeeld dopinguvastase reegli rikkumise tõttu või kes on kriminaalkorras või kutsealase distsiplinaarmenetluse raames mõistetud süüdi dopinguga seotud teos. Sportlase seotus sellise tugiisikuga on dopinguvastase reegli rikkumine, kui sportlasele on antud sõnaselge hoiatus end niisuguse isikuga mitte siduda.

 

Nüüd on uuendatud selleteemalist lehekülge – vaata sportlase tugipersonali sektsioonst lähemalt

Sportlane kannab võistluskeeldu dopingainete valdamise eest

06. juuli 2018

 

Varem karistatud sportlane Nikolai Vedehin on saanud kaheksa-aastase võistluskeelu dopingaine valdamise eest

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras kaheksa-aastase võistluskeelu Nikolai Vedehinile, kelle valdusest leiti 2016. aasta juunis piiriületusel spordis keelatud ainet erütropoetiini (EPO). Tegu on sportlase teistkordse dopinguvastase reegli rikkumisega.

 

Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnikud viisid 2016. aasta juunis Nikolai Vedehini suhtes läbi reisija isiklike asjade läbivaatuse, kui ta saabus Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki. Selle käigus avastati sportlase valdusest muuhulgas ravim Aeprin Epoetin Alfa solution, mis sisaldab spordis keelatud ainet erütropoetiini. Sportlane ei suutnud Eesti dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile põhjendada spordis keelatud aine erandlikku valdamist.

 

Tavaolukorras tuleks määrata sportlasele nelja-aastane võistluskeeld. Kuna sportlane pani rikkumise toime temale kehtiva võistluskeelu ajal, tuleb teistkordse dopinguvastase reegli rikkumise eest määrata kaheksa-aastane võistluskeeld. Et asja arutamine venis sportlasest mitteolenevatel asjaoludel, pidas kolleegium mõistlikuks määrata karistus alates eelmise võistluskeelu lõppemisest. Nikolai Vedehini võistluskeelu viimane päev on 22. märts 2025.

 

“See on olnud meie jaoks esmakordne taoline juhtum – väga pikaldane, samas õpetlik,” kommenteerib Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. “Võttis kaua aega, enne kui juhtumi üksikasjad meieni jõudsid ning saime alustada omapoolset menetlust. Samuti pikendas protsessi asjaolu, et sportlane ei ela Eestis ja istungid toimusid pika aja tagant. Sportlasel oli võimalus korduvalt tuua täiendavaid tõendeid spordis keelatud aine valdamise põhjuste kohta. Kuigi tegemist ei ole suure koguse keelatud ainetega, ajendas antud juhtum reguleerima järjepidevat infovahetust antidopingu agentuuri ja riiklike institutsioonide vahel, et tõhustada dopinguvastast võitlust.“

 

Edaspidise infovahetuse tõhustamiseks sõlmisid Eesti Antidoping ning Maksu- ja Tolliamet kevadel koostöölepingu, mille kohaselt edastab amet operatiivselt Eesti Antidopingule infot jõustunud väärteootsustest keelatud ainete kohta.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762

Uus materjal toidulisandite kohta

Eesti Antidoping andis välja uue materjali toidulisandite riskide kohta, mis esitab sportlasele hulk küsimusi, mis aitavad teha tarku valikuid toidulisandite riskide kohta. Postri idee ja küsimused on laenatud Iirimaa riiklikult antidopingu agentuurilt. Materjali võib tellida Eesti Antidopingust, kirjutades info@antidoping.ee.

 

Antidoping ja andmekaitse

Aprilli algusest keskpaigani on Eesti Antidoping (EAD) detailsemalt tegelnud andmekaitse küsimustega. Saadetud on arvamusavaldus avaliku sektori esindajatele (Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium ja Andmekaitse Inspektsioon) ning tehtud sõnastusettepanek võimalikuks Spordiseaduse par 11 muudatuseks. Lisaks on WADA täiendamas eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvaheline standardit, millele EAD andis tagasisidet nii Brüsselis toimunud EL spordi töörühma kui ka WADA konsultatsiooniplatvormi kaudu.

 

Eesti Antidopinguga seotud andmekaitse küsimustes pöörduda elina.kivinukk@antidoping.ee

 

WADA regulatsioon ja valitsuse roll seda toetada

Eesti Antidoping töötleb isikuandmeid vastavalt Maailma antidopingu agentuuri (WADA) eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelisele standardile.

Maailma dopinguvastane koodeks sätestab (art 14.6), et „Dopinguvastased organisatsioonid võivad koguda, säilitada, töödelda või avaldada sportlaste ja muude isikute isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning juhul, kui see on vajalik ja kohane koodeksi ja rahvusvaheliste standardite (sealhulgas eelkõige eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvahelise standardi) alusel dopinguvastaste toimingute tegemiseks.“ Seejuures on viidatud koodeksi artiklile 22.2, mis puudutab valitsuste rolli: „Iga valitsus kehtestab õigusaktid, regulatsiooni, eeskirjad või haldustavad dopinguvastaste organisatsioonidega koostöö tegemiseks ja teabe jagamiseks, samuti andmete vahetamiseks dopinguvastaste organisatsioonide vahel koodeksis sätestatud korras”.

 

Antidopingu valdkond kui avalik huvi

Eelmise aasta (2017) sügisel Euroopa Komisjoni tellitud ja Tilburgi Ülikooli läbiviidud uuringus soovitatakse riiklikku regulatsiooni lisada isikuandmete töötlemise õigus ning siduda selle olulise avaliku huviga (substantial public interest).

Konkreetne näide antidopingust kui avalikust huvist on 2018. aasta jaanuaris lõpptulemuse saanud Euroopa Inimõiguste Kohtu juhtumist, kus leiti, et sportlastelt asukohainfo küsimine on õigustatud, et võiks toimida etteteatamata testimine. Kohus juhtis tähelepanu, et dopinguvastane võitlus toimub avalikkuse huvides ning et olemasolevate dopinguvastaste eeskirjade lõdvendamine või nende kehtetuks tunnistamine tooks dopinguvastase võitlusele kaasa märkimisväärse ohu.

Suurbritannias on hiljuti vastu võetud seadus, mis toob antidopingu valdkonna eraldi välja kui olulise avaliku huvi.

 

Näiteid andmete töötlemisest

Eesti Antidopingu (EAD) igapäevapraktikast on toodud mõned näited, mis laadi (delikaatseid) isikuandmeid töödeldakse.

Isikuandmete kirjeldus Selgitus ja säilitamisaeg Näide
Raviotstarbelise loa väljastamine Kui sportlasel on vaja kasutada ravimit, mis sisaldab spordis keelatud aineid, saab ta taotleda raviotstarbelist erandit. Andmeid võib EAD säilitada 10 aastat. Sportlane tarvitab ravimit vähktõvest taastumiseks (seejuures ei anna see olulist eelist tema spordialal).
Sportlase asukohainfo Tippsportlased annavad andmebaasis ADAMS teada oma ööbimiskohad, treeningpaigad, ühetunnise ajavahemiku, kui nad peavad kindlasti olema testimiseks kättesaadavad. Andmeid võib EAD säilitada 18 kuud. Sportlast tuleb minna etteteatamata testima. Juhul, kui on täiendavat infot, et sportlane on tarvitanud keelatud aineid, võimaldab täpne asukohainfo testimist paremini planeerida. Kui sportlane ei ole määratud asukohas, võib ta saada hoiatuse.
Info säilitamine, mis on seotud võimaliku dopinguvastase reegli rikkumisega Andmeid võib EAD säilitada 10 aastat, seejuures ei pruugi see olla sportlase huvides, et infot säilitataks (nt kui sportlane soovib petta). Alaealist sportlast on karistatud dopinguvastase reegli rikkumise eest 2010. aastal. Kui ta rikub uuesti reegleid, on vajalik tuvastada, kas tegu on korduva rikkumisega (ka juhul, kui ta enam aktiivselt spordis ei osale, aga näiteks toob keelatud aineid maale).
Sportlase „õigus olla unustatud“ Seoses uue andmekaitsedirektiiviga võib tekkida juhtumeid, kus sportlane soovib oma varasema dopinguvastase reegli rikkumise ajalugu nö kustutada. Spordiringkonna huvides on vajalik see info siiski säilitada.

 

Spordiseaduse muudatus

Spordiseaduse paragrahv 11 sätestab, et sportlane ja treener on kohustatud tundma ja järgima dopinguvastaseid reegleid ning et võistluskeeldu kandval sportlasel pole õigust stipendiumitele. Eesti Antidoping taotleb, et paragrahvi täiendataks isikuandmete töötlemisest lähtuvalt. Võimalik, et isikuandmete õigustatud töötlejaks võiks nimetada dopinguvastased organisatsioonid (mitte ainult Eesti Antidoping), mis hõlmab ka riiklikke spordialaliite, kes peavad samuti säilitama infot seoses võimalike dopinguvastaste reeglite rikkumistega enda spordialal.

 

Konsultatsioon WADA täiendatava rahvusvahelise standardi osas

Loe EAD kommentaare uue rahvusvahelise standardi kohta