Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

Keelatud ainete nimekiri
ADAMS (vaid testibaasi sportlastele)

4 päeva tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev.
Igal lapsel on õigus kaitsele. Kui laps ei tunne ennast turvaliselt, takistab see tema arengut.
Lastel on raske juhtunust rääkida, ta ei pruugi väärkohtlemisest esialgu aru saada ning hiljem ei oska või julge sellest rääkida. Täiskasvanud peavad selle vaikuse murdma.

Seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadusest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Seksuaalne vägivald lapse vastu on võimu, seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud seksuaalse sisuga kontaktne või mittekontaktne tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme poolest on vastutus-, usaldus- või võimusuhetes lapsega.

Kahtluse korral helista politseile numbril 112 või lasteabi telefonil 116 111, kust saab anonüümselt nõu küsida 24/7. Võid ka vestelda lasteabi.ee lehel, kui nii paremini sobib.

www.lasteabi.ee

www.youtube.com/watch?v=K62UGYFouoI

Vaata millised on väärkohtlemise märgid ja kuidas sel juhul käituda Justiitsministeeriumi kodulehelt
www.just.ee/et/seksuaalse-vaarkohtlemise-vastane-paev
... RohkemVähem

1 nädal tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Kontrolli, kas sinu ja sinu lapse treeneril on kehtiv kutsetunnistus!

Eesti Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus avas koostöös Eesti Olümpiakomiteega veebiportaali Treenerikutse www.treenerikutse.ee - sealt saad kontrollida, kas treeneril on kehtiv kutsetunnistus.

Hetkeseisuga tegutseb Eestis Eesti Olümpiakomitee poolt omistatud kutsetunnistusega 3500 treenerit. Siiski leidub neidki, kes kutsetunnistust ei oma ning kelle tegude üle puudub igasugune kontroll. Koduleheküljelt www.treenerikutse.ee on võimalik kontrollida, kas treeneril on kutsetunnistus ning millise haridustee ta on selleks läbinud. Kui sisestatud nimele tulemust ei pakutud, siis antud treeneril kehtiv kutse puudub.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Vaata rohkem: www.treenerikutse.ee
... RohkemVähem

2 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Dopinguvastases võitluses algab uus ajastu!

5.-7. novembril 2019 toimus Poolas Katowices Maailma Antidopingu Agentuuri WADA 5. maailmakonverents World Conference on Doping in Sport. Konverentsil osales kokku enam kui 1500 antidopingu valdkonnaga tegelevat eksperti ja spetsialisti erinevatest valitsusasutustest ja spordiorganisatsioonidest, sportlaste ja meedia esindajaid. Eestit esindasid SA Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe ja testijuht Triin Lepp ning spordi asekantsler Tarvi Pürn ja spordiosakonna nõunik Kaarel Nestor kultuuriministeeriumist.

Konverentsil tutvustati Maailma dopinguvastase programmi uuenevaid regulatsioone. Programm ise on kolmetasandiline: 1) koodeks 2) rahvusvahelised standardid ja tehnilised dokumendid 3) kogemuste ja juhiste mudelid. Peatähelepanu pöörati uuele, 2021.a. jõustuvale Maailma antidopingu koodeksile ning juba kehtivate rahvusvaheliste standardi uuendustele ja kahele uuele standardile, selgitades nende tehnilisi üksikasju ja positiivset mõju puhtale spordile. Rahvusvaheliste standardite eesmärk on ühtlustada dopinguvastaste programmide eest vastutavate organisatsioonide tegevust ning nende järgimine on kohustuslik. Kehtivad rahvusvahelised standardid on Testimis- ja uurimisstandard ISTI, Raviotstarbelise erandi kasutamise standard TUE, Laborite standard ISL, Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse standard ISPPPI, Koodeksi järgimise ja hindamise standard ISCCS), Lisaks käsitleti kahte uut standardit: Koolitusstandard (ISE) ja Dopingureeglite rikkumise menetlemise standardit (ISRM). Koos samuti rahvusvahelise standardi staatuses oleva Keelatud ainete ja meetodite nimekirjaga on alates 2021.aastast lisaks koodeksile kasutusel 8 rahvusvahelist standardit.

Konverentsil tutvustati WADA täitevkomitee poolt heakskiidetud Sportlaste dopinguvastaste õiguste dokumenti Athletes’ Anti-Doping Rights Act, ning võeti vastu Katowice Declaration. Pöördumine, millega kutsutakse üles kõiki dopinguvastases võitluses osalejaid – spordiliikumisi, valitsusi, dopinguvastaseid organisatsioone, sportlasi jt tugevdama oma jõupingutusi koostöö tugevdamise ning ressursside suurendamise osas.

Konverents lõppes WADA täitevkomitee koosolekuga, kus kinnitati uue koodeksi ning uuendatud standardite jõustumine aastal 2021, ning valiti uueks WADA presidendiks praegune Poola Spordi- ja Turismiminister Witold Bańka. Uuele presidendile annab jaanuarist volitused üle president Sir Craig Reedie, kes on WADAt juhtinud aastast 2014.

Kinnitati ka WADA 37,5 miljoni USD suurune eelarve aastaks 2020.


Lisainfo:

www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wadas-world-conference-declaration-calls-on-all-stakeholde...

www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wadas-world-conference-on-doping-in-sport-focuses-on-stren...

www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/clean-sport-community-expresses-support-for-2021-world-ant...

Fotol (vasakult paremale): EAD testijuht Triin Lepp, EAD juhatuse liige Henn Vallimäe ja uus WADA president Witold Banka
... RohkemVähem

2 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Eesti ja Läti antidopinguagentuurid sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli

Poolas, Katowices toimunud Maailma Antidopingu Agentuuri WADA 5. maailmakonverentsil sõlmisid SA Eesti Antidoping (EAD) ja Läti Antidopingu Büroo (LAB) ühiste kavatsuste protokolli senisest tihedamaks koostööks, sh ühistegevusteks dopingukontrolli läbiviimisel.

Koostöö sisuks on antidopingu alaste koolituste ja projektide läbiviimine ning Eesti - Läti korvpalli ja võrkpalli ühisliigade võistlussisese ja -välise testiplaani koostamine dopingukontrolli läbiviimiseks.

Protokollile kirjutasid alla EAD juhatuse liige Henn Vallimäe ja LAB direktor Mārtiņš Dimants. @Antidopings Latvijā
... RohkemVähem

2 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Kultuuriministeeriumi pressiteade
7. november 2019

Uus seadus korrastab Eesti sporti

Valitsus kiitis 7. novembri istungil heaks spordiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ning saatis selle edaspidiseks arutuseks Riigikokku. Seadusemuudatustega korrastatakse muuhulgas sportlaste tasustamist ja töösuhteid ning täiendatakse karistusseadustikku dopinguga seotud süütegude osas.

„Eelnõu annab üheselt mõistetava hinnangu, et dopingul ei ole spordis kohta. Kaitseme eelkõige sportlasi. Kriminaliseerime dopinguainete omamise ja vahendamise, dopingu tarvitamisele kallutamise, vähendades seega välist survet, mis võib mõjutada sportlast. Sportlane saab keelatud vahendite tarvitamisel võistluskeelu näol karistuse niikuinii. Loodame, et karmistuvad karistused hoiavad ära võimalikud dopingukuriteod tulevikus,“ selgitas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Karistusseadustikku lisatakse eelnõus säte, mille kohaselt dopinguna käsitatava aine või meetodi määramise, kasutamisele kallutamise, üleandmise või kasutamisel abistamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

Eelnõu korrastab sportlaste tasustamise süsteemi, millega suunatakse sportlastega sõlmima neile sotsiaalsed garantiid tagavaid lepinguid. Sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär ning sportlastele tehakse erisusi töölepingu seaduses. Uue toetusliigina võetakse kasutusele sportlasetoetus.

Eelnõu loob ühtlasi spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkti, kus korraldatakse koolitusi ja tehakse teavitustööd. Neid ülesandeid hakkab ellu viima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA. Ka lisatakse Eesti spordiregistri koosseisu sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud tulemused. Sellest kujuneb oluline abivahend avaliku raha jagamisel ning spordipoliitiliste otsuste langetamisel. Samuti lisatakse spordiseadusesse säte, mille kohaselt võivad spordialaliidud, spordiühendused ja maakonna spordiliidud litsentsitud sportlaste sporditulemusi töödelda ilma andmesubjekti nõusolekuta.
... RohkemVähem

3 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Miks räsivad dopinguskandaalid paljusid spordialasid ja miks on sellele raske punkti panna? Mida peaksid tegema Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja WADA ning kus peitub tegelik põhjus?

Vaata videot ja loe rohkem siit www.economist.com/films/2019/10/23/drug-use-in-sport-is-hard-to-tackle?
... RohkemVähem